top of page

KTO - 3

Projekt podpore aktivnosti pisarn za prenos znanja (KTO - 3)

Trajanje projekta:            12. 4. 2024 – do 28. 2. 2029


Vodja konzorcija je Institut Jožef Stefan


Financiranje: Projekt sofinancira Republika Slovenija

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in

inovacije ter Evropska unija iz Evropskega

sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Vodja projekta na {Rudolfovem: dr. Ana Hafner


Vsebinska oznaka: ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2021–2027


Projekt je namenjen vzpostavitvi delovanja novih pisarn za prenos znanja (KTO) in nadgradnji obstoječih KTO na slovenskih javnih raziskovalnih organizacijah (JRO), krepitvi povezav in sodelovanju KTO z deležniki v inovacijskem ekosistemu ter pridobivanju znanj in spretnosti zaposlenih v KTO.


Projekt sofinancira Republika Slovenija Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Višina odobrenih sredstev za operacijo je 2.150.000,00 EUR, od tega znaša: prispevek Evropske unije 1.276.025,00 EUR, pripadajoča slovenska udeležba 873.975,00 EUR.

bottom of page