top of page

Krepitev razvoja industrijsko simbiotskih omrežij v Sloveniji – prehod v krožno gospodarstvo

Projekt ARIS: ARRS-RPROJ-JR-PRIJAVA/2023/375

Obdobje trajanja: 01. 10. 2023 – 30. 9. 2026


O PROJEKTU:

Bistvo projekta je raziskati in oblikovati osnove ter smernice za prehod podjetij in industrijskih ekosistemov v Sloveniji v smeri krožnega gospodarstva. Projekt temelji na prepoznavanju povezav med različnimi organizacijami, zlasti podjetji, in izkoriščanju ostankov in sekundarnih delov proizvodov za njihovo ponovno uporabo.

Ključni elementi tega projekta:

 • Empirična analiza obstoječih družbenih povezav: Projekt se začne z analizo obstoječih družbenih povezav med podjetji in drugimi akterji v Sloveniji. S kartiranjem raziskovalne populacije pridobijo vpogled v podjetniške subjekte, vključno z njihovo velikostjo, lokacijo, sektorjem in osnovno dejavnostjo. Ta analiza temelji na vsebinski analizi in analizi omrežij ter omogoča razumevanje trenutnih povezav in relacij med deležniki.

 • Določitev pogojev za oblikovanje industrijskih simbiotskih omrežij: Projekt se osredotoča na določitev ključnih pogojev, ki so potrebni za vzpostavitev kompleksnih industrijskih simbiotskih omrežij. Pri tem sodelujejo ključni akterji, ki imajo vlogo pri oblikovanju takšnih omrežij. Projektni tim bo preučil razpoložljive podatke in analiziral potencialne vplive na okolje, še posebej na termične obdelave komunalnih odpadkov.

 • Oblikovanje modela lastnosti in smernic: Projekt ima za cilj razviti model, ki bo podjetjem in drugim deležnikom v podjetniškem ekosistemu služil kot smernice za uresničevanje industrijske simbioze in njenih omrežij. Ta model bo proučeval, kako se industrijska simbioza lahko uresničuje v jugovzhodni Sloveniji in nato razširi po celotni državi. Za to analizo se bo uporabilo ustrezno računalniško orodje, ki omogoča simulacijo industrijskih simbiotskih omrežij.

Glavni cilj projekta je spodbuditi industrijsko sodelovanje med podjetji in drugimi akterji ter prispevati k bolj učinkoviti in trajnostni rabi virov, zmanjšanju emisij ogljika ter razvoju poslovnih modelov v okviru krožnega gospodarstva. To je pomembno v luči izzivov, s katerimi se soočajo država, gospodarstvo, akademska sfera in civilna družba v zvezi z omejevanjem podnebnih sprememb in trajnostno uporabo virov.

PROJEKTNA SKUPINA:

Projektna skupina je visoko interdisciplinarna ter odlična v smislu znanstvene profesionalnosti in publikacij, s čemer zagotavlja uspešno implementacijo projekta.

 

Vodilna raziskovalna organizacija je Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, ki sodeluje z Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu in Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto.

 

​Vodja projekta: doc. dr. Erika Džajić Uršič - POVEZAVA NA SICRIS

Ostali člani:

AKTIVNOSTI:

Aktivnosti projekta, vključujejo naslednje korake:

 • Začetna faza projekta vključuje študijo primera, kjer se analizira obstoječe družbene povezave med podjetji in deležniki v Sloveniji. To vključuje kartiranje in analizo vsebinskih in omrežnih podatkov, kot so velikost podjetij, lokacija, sektor in dejavnosti.

 • Projektna ekipa bo sodelovala z relevantnimi akterji, ki so ključni za oblikovanje industrijskih simbiotskih omrežij. Cilj je identificirati pogoje in potencialni vpliv na okolje ter termične obdelave komunalnih odpadkov.

 • Oblikovanje modela lastnosti in smernic za deležnike zajema razvoj modela, ki bo služil kot smernica za deležnike, ki delujejo v podjetniškem ekosistemu. Ta model bo omogočil simulacijo industrijskih simbiotskih omrežij in bo upošteval družbene vidike, kot so institucije, socialna omrežja in kognitivni okviri.

 • Projektna ekipa se bo osredotočila na raziskavo vpliva socialnega kapitala na odločitve v podjetjih glede prehoda v krožno gospodarstvo. Socialni kapital lahko vpliva na zaupanje med akterji in odločitve v podjetjih.

 • Projekt bo vključeval ozaveščanje in informiranje podjetij o koristih ekodizajna, trajnostnega poslovanja in prehoda v krožno gospodarstvo. Cilj je povečati razumevanje teh konceptov med podjetji.

 • Projekt bo vključeval različne deležnike na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, vključno z vladnimi organi, civilno družbo, in zasebnimi podjetji. Sodelovanje teh deležnikov je ključno za uspešno implementacijo krožnega gospodarstva.

 • Projektna ekipa bo evalvirala potencialni vpliv na okolje, povezan s prehodom v krožno gospodarstvo, vključno s termičnimi obdelavami komunalnih odpadkov.

 • Raziskava bo analizirala medsebojne vplive med izobraževalnimi/raziskovalnimi institucijami, industrijo in vladnimi organi. Model trojne vijačnice bo uporabljen za preučevanje inovacij in gospodarskega razvoja v družbi znanja.

 

Projekt bo izveden na podlagi načrtovanih 5 delovnih paketov (DP/WP):

DP1: Prva faza projekta (WP1) zajema pregled in analizo relevantne znanstvene in strokovne literature na področju. Analiza študijskih primerov v tej fazi bo razkrila tako formalne kot neformalne družbene procese, mreženje in pogoje za sodelovanje, vključno s partnerstvi in različnimi strategijami za izboljšanje omrežij. V drugi fazi pa se bo globoko analiziralo procese mreženja v Sloveniji, s poudarkom na dolgoročnem dinamičnem kontekstu. Na podlagi teh ugotovitev se bo oblikovala tabela smernic in metodologije za razvoj naprednih omrežij in industrijskih simbioz za organizacije, ki iščejo takšno sodelovanje.

 

DP2: V okviru empiričnega dela raziskave (WP2) bomo izvedli kvalitativne intervjuje s specifičnimi deležniki na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji (20 intervjujev med različnimi regijami). Raziskovali bomo, kako in zakaj razviti industrijsko simbiozo in njena omrežja v Sloveniji, ter katere dejavnike vplivajo na vzpostavitev in vzdrževanje sodelovanja med organizacijami. Pri tem bomo uporabili metodo snežne kepe in sledili »kvadruple helix pristopu«, ki vključuje akademike, poslovneže, oblikovalce, odločevalce in civilno družbo. Poleg tega bomo analizirali študije primerov ter zbrali in analizirali podatke za sintezo in interpretacijo rezultatov.

 

DP3: Oblikovanje konceptualnega modela družbenih polj potencialne industrijske simbioze in operacionalizacija ključnih lastnosti (WP3):

Na podlagi družbenih polj ter ekonomskih in okoljskih lastnosti bo oblikovan konceptualni model sodelovanja v industrijski simbiozi, ki bo osnova za operacionalizacijo in pripravo načrta zbiranja podatkov.

 

DP4: V četrtem koraku projekta (WP4) bomo uporabili metode za analizo rezultatov in izdelavo modela s pomočjo programskega orodja. S podrobnimi podatki iz študij primerov bomo zbrali informacije o ovirah, dejavnostih, družbenih gonilcih in motivacijskih pristopih za primerjavo in uporabo v drugih študijah primerov. Na tej osnovi bomo identificirali specifične spremembe v sistemih industrijske simbioze v Sloveniji. S pomočjo strokovnega orodja za podporo odločanju, imenovanega Expert Decision Method, bomo simulirali najboljše rešitve za sodelovanje in mreženje ter določili ključne lastnosti teh primerov.

 

DP5: Diseminacija, komunikacija in nadaljnje aktivnosti (WP5)

V sklopu projekta bo zagotovljeno širjenje in komunikacija napredka in rezultatov - preko obstoječih publikacij in družbenih medijev (vključno z obstoječo spletno stranjo Rudolfovo in družbenimi profili projektne vlagateljice in partnerjev projekta), sodelovanje na dveh ali več konferencah letno ter objava člankov.

REPOZITORIJ

DŽAJIĆ URŠIČ, Erika, MUHIČ, Simon, RONČEVIĆ, Borut, FRIC, Urška, PANDILOSKA JURAK, Alenka. Encouraging the development of Industrial Symbiosis Networks – Transition to Circular Economy. V: Crises and empowerment in social transformations : book of abstracts : 16th Slovenian Social Science Conference 2023, School of Advanced Social Studies, 26-27. 10. 2023. Nova Gorica: School of Advanced Social Studies, 2023. Str. 26. https://www.fuds.si/wp-content/uploads/2023/12/SSSC-2023-Book-of-Abstracts.pdf 

AKTUALNO

 • 10th Danube Participation DAY - okrevanje Ukrajine k članstvu v EU, je potekal v živo 23. oktobra 2023 v Ljubljani, Slovenija. Letošnji dan sodelovanja,  kot uradni spremljevalni dogodek 12. letnega foruma strategije EU Podonavja, je bil namenjen odgovoru na vprašanje:"Kako lahko strategija EU za Podonavje okrepi civilno družbo in lokalne akterje za trajnostno okrevanje v smeri EU članstvo in kaj se lahko naučimo od/za Moldavijo? Doc. dr. Alenka P. Jurak se je v imenu skupine udeležila dogodka.

 • 12. EUSDR letni forum, ki je potekal od 24. oktobra do 25. oktobra 2023 v Brdu pri Kranju, Slovenija, je bil izjemna platforma za razpravo o prihodnosti Donavske regije in njeni "moči mladih" iz različnih perspektiv. Forum je naslovil številne ključne teme, vključno z evropsko širitvijo, sodelovanjem, trajnostjo in inovacijami. Forum je ponudil obilo priložnosti za razprave o ključnih temah, povezanih s prihodnostjo Donavske regije, ki so v tesni povezavi (v mojem primeru) s konceptom krožnega gospodarstva. - 12. EUSDR Letni Forum je bil ključen dogodek za Center za Krožno Gospodarstvo, saj je tesno povezan z EUSDR. Strategija EUSDR poudarja trajnostni razvoj in okoljsko usmerjene politike, kar se popolnoma sklada s cilji in delovanjem centra. - Povezava z okoljsko politiko EU je pomemben del Rudolfovega poslanstva. Forum je nudil vpogled v trenutne trende in politične usmeritve, ki bodo oblikovale prihodnost krožnega gospodarstva. - Sodelovanje na forumu je omogočilo mreženje s strokovnjaki in organizacijami, ki so v ospredju raziskav in inovacij v podporo krožnemu gospodarstvu. - Forum je bil priložnost za spremljanje trendov in novih raziskav na področju krožnega gospodarstva, prenosa tehnologij, digitalizacije in tovarne prihodnosti, kar bo pomagalo centru pri oblikovanju svojih strategij in programov za prihodnost. - Obenem je udeležba na Forumu ohranila obstoječe in vzpostavila nove povezave in partnerstva s strokovnjaki DR, ki so nam obenem omogočili posvetovanja za prihajajoče projekte. • Projektna skupina se je od 25.-26.10.2023 udeležila 16. Slovenske Družboslovne konference v  Ljubljani, kjer je bil predstavljen prispevek "Encouraging the development of Industrial Symbiosis Networks – Transition to Circular Economy".
 • 10.11.2024 je doc. dr. Urška Fric uspešno predstavila zagovarjala raziskavo "Encouraging the Development of Industrial Symbiosis Networks – Transition to CE”- Test Environment for the Implementation of the Circular Economy.  • Uspešno smo izpeljali strokovne obiske v petek, 8.12.2023. Ta poseben dan smo imeli čast obiskati dva izjemna sorodna inštituta na Obali: InnoRenew CoE in ZRS Koper, kar je odigralo ključno vlogo pri našem angažiranju v projektu ARIS - "Krepitev razvoja industrijsko simbiotskih omrežij v Sloveniji– prehod v krožno gospodarstvo" (ARRS-RPROJ-JRPrijava/2023/375). Ekskurzija je omogočila neposreden vpogled in izmenjavo idej z InnoRenew CoE in ZRS Koper, institucijama, ki igrajo ključno vlogo pri razvoju trajnostnih inovacij ter krožnega gospodarstva.Sodelovanje s strokovnjaki na področju obnovljivih materialov, oljkarstva in humanističnih ved je neposredno podprlo naše raziskovalne cilje v okviru projekta ARIS. Z izkušnjami in spoznanji, pridobljenimi med ekskurzijo, bomo lahko še bolj premišljeno in celostno pristopili k implementaciji simbiotskih omrežij v industrijskem sektorju ter k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

 • Dne 14.12. smo obiskali podjetje Infineon Technologies Austria GmbH. Obisk je bil pomembna za Rudolfovo in naš projekt ARIS (Krepitev razvoja industrijsko simbiotskih omrežij v Sloveniji – prehod v krožno gospodarstvo), saj podjetje  Infineon Technologies Austria GmbH v Beljaku je z lastno predstavitvijo razkrilo napredne pristope k industriji 4.0 in poudarila pomen trajnostnega razvoja. To je neposredno povezano z našim projektom ARIS, ki se osredotoča na prehod podjetij in industrijskih ekosistemov v smeri krožnega gospodarstva.

Bi nam želeli pomagati s svojim znanjem in izkušnjami?

Vaše mnenje, predlogi, izkušnje so lahko zelo dragoceni = kontaktirajte nas. 

Morda sami raziskujete podobne  vsebine, ste nevladnik na področju zagotavljanja lepšega in bolj zdravega okolja, ali pa ste morda izkušnje na temo projekta pridobili kje drugje? Veseli bomo vašega mnenja, komentarjev in predlogov kako združiti sinergije pri vzpostavljanju pogojev za obstoj odgovornih posameznikov, družbe in primernega odnosa do narave.

 

doc. dr. Erika Džajić Uršič; erika.ursic@rudolfovo.eu

bottom of page