top of page

Rudolfovo – znanstveno in tehnološko
središče Novo mesto

Znanost dobi pravi smisel, ko  zaživi v rešitvah, ki izboljšujejo življenje.

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, je bil ustanovljen 23. 3. 2022 s strani Vlade Republike Slovenije, in sicer z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost jugovzhodne Slovenije (JVS regija), s tem pa tudi celotne Slovenije.

Rudolfovo prispeva k nadgradnji sistemov sodelovanja med gospodarskimi in izobraževalnimi dejavnostmi, k razvitosti razvojno-raziskovalne dejavnosti in splošnega družbeno-ekonomskega položaja v regiji, saj spodbuja inovacijski potencial, omogoča razvoj ter testiranje novih orodij in metod, s tem pa spodbuja celovit in trajnostni razvoj regije.

Cilji

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je bil ustanovljen dne 23. 3. 2022 s strani Vlade Republike Slovenije z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost Jugovzhodne Slovenije in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s tem pa tudi celotne Slovenije.

Delovanje JRZ Rudolfovo je usmerjeno k doseganju naslednjih ciljev:

 • ustvarjanje ekosistema novih malih in srednjih visoko inovativnih podjetij, ki bodo temeljila na visoki tehnologiji in bodo geografskemu območju jugovzhodna Slovenija (JVS) dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti,

 • podpora poslovanju obstoječih velikih in srednjim podjetjem v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz JRZ Rudolfovo inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost,

 • povečevanje javnih vlaganj in števila raziskovalcev v JVS in Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS),

 • podpora zeleni in digitalni transformaciji slovenskega gospodarstva in javnega sektorja,

 • vzpostavitev najsodobnejše raziskovalne infrastrukture na izbranih področjih delovanja, ki bo osnova za prenos znanja v gospodarstvo in v javni sektor,

 • izboljševanje odličnosti v znanosti,

 • prenos znanja na mlajše generacije,

 • navduševanje mladih za poklice s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika),

 • sodelovanje z visokošolskimi organizacijami.

Raziskovalno-razvojno delo in štirje stebri Rudolfovega

Raziskovalno-razvojno delo Rudolfovega je usmerjeno v:
 • ključne tehnologije za industrijo 4.0 in 5.0, še posebej v prvem desetletju njegovega delovanja,

 • digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in celotne družbe;

 • krožno gospodarstvo, ter

 • prenos raziskovalnih rezultatov in tehnološkega znanja v okolje ob varovanju intelektualne lastnine in s tem spodbujanje tehnoloških, ne tehnoloških in družbenih inovacij, tehnološko zahtevnejšega podjetništva ter posledično večanje produktivnosti in dodane vrednosti v gospodarstvu.

 

Dejavnosti raziskovalno-razvojnega dela krepijo štiri raziskovalno-razvojne enote oz. štirje stebri Rudolfovega:

Laboratorij za tovarne prihodnosti

Laboratorij nadaljuje delo istoimenskega laboratorija v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokriva ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0, predvsem robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije. Upravlja demonstracijski center za pametne tovarne, v katerem se nahaja najsodobnejša oprema za omenjene tehnološke sklope. Demonstracijski center je namenjen organizacijam za testiranje, preden se odločijo za lastno investicijo, za izobraževanje zaposlenih v organizacijah, ki tako opremo potrebujejo, ter za navduševanje mladih (otrok, dijakov, študentov) za poklice s področja STEM.

 

Center za digitalno preobrazbo

Center pokriva vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti, torej umetno inteligenco, digitalne dvojčke, informatizacijo poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatke in kibernetsko varnost. Poleg tehnološkega vidika raziskovalno-razvojno delo obsega tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, ter na etične in moralne dileme, ki spremljajo digitalizacijo, e-participacijo, e-demokracijo in e-državljanstvo. Center se usmerja v razvoj najsodobnejših tehnologij, povezanih z digitalizacijo, in z najsodobnejšim strokovnim raziskovalnim znanjem o digitalizaciji in digitalni transformaciji prispeva k usmerjanju regionalnih organizacij in družbe.

 

Center za krožno gospodarstvo

Center se na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje na omejene vire, na nosilno zmožnost okolja, ter krožno gospodarstvo obravnava kot enega od bolj razvitih konceptov, ki v celoti sledi okoljskemu pravu EU oz. okoljskim politikam EU po letu 2008. Delo centra sledi zakonodaji oz. direktivam, temam, strategijam, prioritetam in ciljem Evropske komisije, ki veljajo za prehod držav članic EU v krožno gospodarstvo, ter s cilji, ki so predvideni znotraj posameznih področij resornih ministrstev za sistemski prehod Slovenije v krožno gospodarstvo. Ob upoštevanju odvisnosti prehoda v krožno gospodarstvo od znanja in tehnologij, razvitih v okviru raziskovalnih organizacij in prenosa le-teh v gospodarstvo, ki jih obravnava Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino, Center za krožno gospodarstvo izhaja iz trenutnega stanja, ki je prisotno znotraj posameznih področij oz. faz procesa krožnega gospodarstva.

 

Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino

Center raziskuje in razvija metode ter postopke prenosa tehnološkega znanja v poslovno okolje ter krepitev upravljanja intelektualne lastnine. Prizadevanja so usmerjena v prenos tehnološkega znanja v poslovno okolje ter krepitev upravljanja intelektualne lastnine, spodbujanje povezovanja in sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter v krepitev kompetenc raziskovalcev in organizacij na področju upravljanja in izrabe intelektualne lastnine in tehnološkega transferja. Center deluje tudi na področju kapitalizacije rezultatov mednarodnih projektov, ki so potekali v okolju in so imeli kot posebna fokusa v okolju zelo močno avtomobilsko industrijo, kot tudi IT sektor.

Izobraževanje

Raziskovalno-razvojno delo Rudolfovega je usmerjeno v:
Laboratorij za tovarne prihodnosti

V sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami izvajamo naslednje predmete:

 • Praktično izobraževanje (Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu; program Digitalizacija, Internet stvari ter industrijska avtomatizacija (DISIA))

 • Osnove industrijske avtomatizacije – izbirni predmet (Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu; program Informatika v sodobni družbi)

 • Sistemi mehatronike 2 (Višja strokovna šola, Šolski center Novo mesto; program Mehatronika)

 

Izvajamo tudi izobraževanja po meri oz. prilagojena naročnikom, in sicer iz področij Industrije 4.0, avtomatike, digitalizacije, umetne inteligence.

Organiziranost inštituta

Organi upravljanja inštituta so upravni odbor, direktor in znanstveni svet. Inštitut ima dve organizacijski enoti: raziskovalno-razvojna enota in skupne službe. Organiziranost inštituta prikazuje naslednji organigram.

RUDOLFOVO ORGANIGRAM.png
bottom of page