top of page

SadjAR: Obogatena resničnost v pridelavi sadja in zelenjave

Napredne tehnologije v kmetijstvu


Obdobje trajanja: Od 11. 12. 2023 do 14. 12. 2024


Naziv projekta: OBOGATENA RESNIČNOST V PRIDELAVI SADJA IN ZELENJAVE


Vodja projekta na {Rudolfovem: dr. Nika Brili


Akronim projekta: sadjAR


Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP


Partnerji v projektu:

Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p.- vodilni partner

Rudolfovo-znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Solos realizacija grafičnih idej d. o. o.

Karlovček kmetijstvo in storitve d. o. o.

Kmetija Omerzel

Kmetija Kastelic

Kmetija Judež

Kmetija RadejVrednost projekta: 83.425,94 eur


Financerji projekta: 89,90 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 10,21 % je lastni vložek partnerjev.


Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIPPovzetek vsebine projekta:


Področje: Napredne tehnologije v kmetijstvu


Tematika: Uporaba obogatene resničnosti (AR) za izboljšanje komunikacije med kmeti in kmetijskimi svetovalci ter za dostopanje kmetov do izobraževalnih vsebin

Pilotni projekt SadjAR je osredotočen na razvoj in implementacijo obogatene resničnosti (AR) v kmetijstvu, zlasti v pridelavi sadja in zelenjave.

Glavni cilj projekta je omogočiti kmetom, da na daljavo pridobijo neposredno strokovno pomoč kmetijskih svetovalcev in dostopajo do koristnih vsebin, kot so video vodiči, ki so v pomoč pri kmetovanju.

S projektom skušamo približati moderne pristope vsem kmetom, ki potrebujejo dodatne usmeritve oz. znanje, bodisi s strani kmetijskega svetovalca ali z video vodiči na spletu. Klic kmetijskega svetovalca preko AR očal bo omogočil hitro reševanje vprašanj in težav na terenu. Dostop do video vsebin preko očal je za kmeta ugodnejši kot ogled na računalniku ali telefonu, saj mu nudi prosti obe roki in se lahko izvaja direktno v nasadu ali na polju.

Projekt SadjAR bo tako prispeval k napredku v kmetijskem sektorju s pomočjo inovativne tehnologije, ki bo olajšala komunikacijo med kmeti in strokovnjaki ter omogočila učenje in izmenjavo znanja na bolj praktičen in dostopen način.

 

Cilji in namen projekta

Cilji pilotnega projekta SadjAR so usmerjeni v razvoj in uporabo obogatene resničnosti (AR) na področju pridelave sadja in zelenjave ter povečanje učinkovitosti in kakovosti kmetijskih dejavnosti.

Glavni namen projekta je izboljšati komunikacijo med kmeti in kmetijskimi svetovalci ter omogočiti dostop kmetom do izobraževalnih vsebin v obliki video vodičev, s čimer želimo doseči naslednje cilje:

 

·       Povečanje produktivnosti in učinkovitosti kmetovanja: Projekt SadjAR bo omogočil kmetom, da na daljavo pridobijo neposredno strokovno pomoč kmetijskih svetovalcev. To bo vodilo k hitrejšemu reševanju težav in optimizaciji kmetijskih procesov, kar bo povečalo produktivnost kmetijskih dejavnosti.

·       Izboljšanje tržnega potenciala kmetov: Z uporabo AR tehnologije se bo izboljšala kakovost pridelave sadja in zelenjave, kar bo vplivalo na privlačnost kmetijskih izdelkov na trgu. Kmeti bodo bolje informirani in usposobljeni za izpolnjevanje tržnih zahtev.

·       Spodbujanje uporabe inovativnih tehnologij med kmeti: Projekt SadjAR bo kmetom predstavil in omogočil uporabo sodobnih tehnologij, kot je obogatena resničnost. To bo spodbudilo interes in sprejemanje novih tehnologij v kmetijskem sektorju.

·       Izboljšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS): Z dostopom do strokovnega znanja bodo kmetje bolje informirani o uporabi FFS v skladu z usmeritvami strokovnjakov. To bo prispevalo k boljši ekološki in trajnostni pridelavi.


Projekt bo prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva:

V sklopu izvajanja projekta bomo razvili in preizkusili novo tehnologijo, ki je kmetje še ne uporabljajo v praksi. Kmete bomo izobrazili, da bodo znali pravilno uporabljati vse možnosti, ki jih nudijo pametna očala.


Projekt bo prispeval k prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta:

Za prenos znanja v prakso in razširjanju rezultatov projekta bomo poskrbeli z vrsto aktivnosti, namenjenih prav temu.


Namen projekta je razvoj in testiranje nove tehnologije, ki bo omogočila manj transportov (manj ogljičnega odtisa) ter pomoč pri uporabi FFS (manjša poraba FFS, saj bo strokovnjak prepoznal bolezen hitreje kot bi jo kmet), zato se izrazito nanaša na ohranjanje narave.


Pilotni projekt se ne bo izvajal v zavarovanem območju v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.


Opis problema, ki ga obravnava projekt in njegov pomen za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.


Glavni problem, ki ga projekt SadjAR naslavlja, je omejena dostopnost kmetijskega znanja in svetovanja na terenu ter težavnost pridobivanja praktičnih informacij za kmetovanje. Obstaja potreba po neposredni in hitri komunikaciji med kmeti in kmetijskimi svetovalci ter po boljšem dostopu kmetov do izobraževalnih vsebin.


Ta problem ima pomemben pomen za prakso na področju kmetijstva iz več razlogov:

– Izboljšanje kmetijskih procesov: Kmetijske dejavnosti zahtevajo natančnost in pravočasno ukrepanje. Dostop do strokovnega nasveta na terenu omogoča boljše odločitve kmetom pri upravljanju njihovih kmetij, kar vodi v izboljšanje kmetijskih procesov.

– Povečanje kakovosti pridelave: Z zagotavljanjem strokovnega svetovanja in izobraževalnih vsebin v obogateni resničnosti se dviguje raven znanja kmetov. To vpliva na izboljšanje kakovosti pridelave hrane, kar je ključno za konkurenčnost na trgu.

– Trajnostna in ekološka pridelava: Projekt spodbuja boljšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v skladu z usmeritvami strokovnjakov, kar prispeva k bolj trajnostni in ekološki pridelavi, kar je v skladu s sodobnimi okoljskimi in varnostnimi standardi.

– Prenos znanja in inovacij: Projekt omogoča prenos znanja in inovacij iz kmetijskih svetovalcev na kmete. To pripomore k izmenjavi znanja in izkušenj ter krepi razvoj kmetijske skupnosti.

– Sprejemanje novih tehnologij: Spodbujanje uporabe obogatene resničnosti med kmeti prispeva k sprejemanju novih tehnologij v kmetijskem sektorju, kar lahko v prihodnosti pripomore k napredku in konkurenčnosti kmetijske industrije.

bottom of page