top of page

Razpis za direktorja JRZ Rudolfovo

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 71. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21),  13. člena in 2. tč. 25. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Uradni list RS, št. 42/22),  vršilec dolžnosti direktorja  javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, objavlja javni razpis za

DIREKTORJA JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA  (m/ž)

RUDOLFOVO – ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO SREDIŠČE NOVO MESTO

 1. Za direktorja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo je lahko imenovan raziskovalec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven, izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta ter izpolnjuje tudi druge pogoje, in sicer:

 2. ima doktorat znanosti s področja dejavnosti zavoda,

 3. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik, s prednostjo znanja angleškega jezika,

 4. ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog,

 5. ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela,

 6. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.

Mandat direktorja javnega raziskovalnega zavoda traja 5 let.

Direktorja javnega raziskovalnega zavoda imenuje Upravni odbor zavoda.

Z imenovanim direktorjem javnega raziskovalnega zavoda se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.

 1. Prijava mora vsebovati:

 2. dokazilo o izobrazbi in znanju jezika,

 3. opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu,

 4. vizijo prednostnih nalog in razvoja inštituta v mandatnem obdobju (na okvirno dveh A4 straneh).

Za dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta štejejo dokazila  v skladu s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16 in 186/21 – ZZrID).

Zgoraj navedena dokazila so lahko kopije. Prijava in vsa dokazila morajo biti predloženi v uradnem jeziku Republike Slovenije. V primeru, da so prijava in dokazila kandidata v tujem jeziku,  jih mora kandidat predložiti z uradnim prevodom v uradni  jezik Republike Slovenije.

V izbirni postopek se bodo uvrstile pravočasne in popolne vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela vloga kandidata, ki ne bo predložil zahtevanih dokumentov in dokazil ter vloga, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

 1. Postopek javnega razpisa bo vodil Upravni odbor, ki bo imenoval najprimernejšega kandidata.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijav. Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba za določen čas trajanja mandata za delovno mesto z nazivom direktor javnega raziskovalnega zavoda.

 1. Direktor bo imenovan na dobo petih let.

 2. Kandidat odda prijavo v elektronski obliki na elektronski naslov info@rud.si do vključno 6. 6. 2022.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Morebitne dodatne informacije o razpisu kandidati pridobijo na telefonski številki 031 657 184.

Novo Mesto, 6. 5. 2022

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Vršilec dolžnosti direktorja prof. dr. Borut Rončević

3 views0 comments

Comments


bottom of page